Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Co dalej z SFDR? Sektor usług finansowych z nowymi obowiązkami w zakresie informowania o zrównoważonym rozwoju?

Komisja Europejska szykuje obecnie zmianę rozporządzenia SFDR, które określa obowiązki związane z ujawnianiem informacji dot. zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych.


Obszar legislacyjny

Informowanie o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach sektora usług finansowych wprowadzone zostało rozporządzeniem SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Obecnie jednak, w związku z licznymi zastrzeżeniami płynącymi do Komisji Europejskiej od zainteresowanych stron Komisja rozpoczęła działania w zakresie kompleksowej oceny działania rozporządzania. Ocena ta będzie koncentrowała się na stabilności oraz użyteczności prawa, a także na kwestiach związanych z przeciwdziałaniem „pseudoekologicznemu marketingowi”.

Przepisy SFDR zaczęły obowiązywać w 2021 r. Głównym założeniem regulacji było i jest zapewnienie przejrzystości w zakresie analizowania ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, które związane są z działaniem sektora usług finansowych. Regulacjom podlegają więc instytucje finansowe takie jak: banki, doradcy finansowi, czy też zakłady ubezpieczeń. Przepisy prawa odnoszą się jednak wyłącznie do działalności inwestycyjnej, a nie kredytowej.

Alert legislacyjny: spółki energetyczne zaoszczędzą miliony zł na fakturach dzięki nowym przepisom

Ścieżka legislacyjna

Konsultacje publiczne (kwestionariusz) zostały oficjalnie uruchomione 14 września br. i będą trwały do 15 grudnia. Uzupełnieniem do prowadzonych obecnie konsultacji będą warsztaty i tzw. „okrągłe stoły”, które umożliwią zainteresowanym stronom zgłaszanie dalszych uwag.

Propozycja brzmienia nowego rozporządzenia zostanie przygotowana przez Komisję w I kwartale br. Należy się więc spodziewać, że finał prac zbiegnie się ze końcówką kadencji obecnej Komisji.

Alert europejski: Komisja Europejska kończy prace nad poprawą przejrzystości i wiarygodności ratingów ESG

Co z tego wynika?

Obecnie prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia SFDR do zasady DNSH („Do no significant harm” – zasada nieczynienia znaczącej szkody w środowisku) oraz wymagań związanych z ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny).

Jak podaje organ wykonawczy UE: „Polityka zrównoważonego finansowania UE ma na celu przyciągnięcie prywatnych inwestycji w celu wsparcia przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu gospodarkę. SFDR ma przyczynić się do osiągnięcia tego celu poprzez zapewnienie inwestorom przejrzystości w zakresie zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, które mogą wpływać na wartość i zwrot z ich inwestycji (efekt "zewnętrzny") oraz niekorzystny wpływ takich inwestycji na środowisko i społeczeństwo (efekt "wewnętrzny"). Jest to znane jako podwójna istotność”.

Kwestionariusz ma więc na celu ocenę, w jakim stopniu respondenci uważają, że SFDR spełnia swoje cele w skuteczny i wydajny sposób oraz zidentyfikowanie ich opinii na temat potencjalnych kwestii związanych z wdrażaniem rozporządzenia. Co więcej, w związku z faktem, że SFDR wskazuje szereg informacji dot. PAI (princial adverse impact), konsultacje odnoszą się bezpośrednio do list zawierających w/w informacje, które mogą zostać zaproponowane w nowej wersji dokumentu.

udostępnij: