Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Narodziny Ministerstwa Przemysłu zwiastują nowe porządki w polskiej energetyce

W środę 31 stycznia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów umieszczono notatkę na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Celem projektu ustawy jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do bieżących wyzwań w zakresie paliw, surowców energetycznych i energetyki jądrowej wynikających z otoczenia politycznego i ekonomicznego.


Najważniejsze informacje

Wg notatki utworzony zostanie nowy dział administracji rządowej – gospodarka surowcami energetycznymi w skład, którego wejdą zadania dotychczas przypisane do działów: gospodarka złożami kopalin i energia. Nowy dział ma obejmować sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze. 

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw ma skutkować przeniesieniem wskazanych zadań z zakresu kompetencji ministra właściwego ds. energii do zakresu kompetencji ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi. 

Wg planowanej nowelizacji minister właściwy ds. gospodarki surowcami energetycznymi ma w określonych sprawach współdziałać z ministrem właściwym ds. energii. 

Poza tym nowelizacja przewiduje przeniesienie spraw dotyczących rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej z działu gospodarka do działu administracji rządowej klimat. Oznacza to także konieczność zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2024 r.

Zobacz także: Alert europejski: Przemysłowe zarządzanie emisjami CO2? Nowa strategia już na początku lutego

Co z tego wynika?

Z rządowej notatki wynika, że Rada Ministrów zamierza utworzyć nowe ministerstwo ds. gospodarki surowcami energetycznymi (Ministerstwo Przemysłu), które będzie odpowiedzialne za politykę energetyczną Polski. W efekcie osłabione zostanie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które w ramach rekompensaty otrzyma kompetencje w zakresie energetyki prosumenckiej i rozproszonej. W praktyce proponowane zmiany mogą przełożyć się na rywalizację obu resortów.

udostępnij: